De Algemene Service Voorwaarden BTC

De Algemene Service Voorwaarden BTC

Service Voorwaarden BTC

Artikel:

  1. Algemeen
  2. Aanmelden storing
  3. Transport
  4. Reparatie
  5. Betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze service voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met BTC betreffende reparatie van mobiele telefoons. Op dergelijke overeenkomsten zijn naast deze service voorwaarden ook de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. BTC zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door BTC aangepast worden. BTC adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 2 Aanmelden storing

1. BTC hanteert de standaard aanmeldprocedure die de klant kan vinden op de site van BTC. Om de gebruikelijke doorlooptijden na te komen voor een reparatie dient de klant een storing aan een mobiele telefoon aan te melden en gebruik te maken van deze aanmeldprocedure. Indien de klant een storing op andere wijze aanmeldt, dan wel het aanmeldformulier niet correct of onvolledig heeft ingevuld, dan heeft BTC het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen. Indien BTC besluit de aanmelding wel in behandeling te nemen, doch leidt de incorrecte wijze van aanmelding tot vertraging of incorrecte afhandeling van de aanmelding, dan kan BTC daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. BTC behoudt zich het recht voor eventuele extra kosten in verband met niet correcte aanmelding door te berekenen aan de klant.

Artikel 3 Transport Van klant naar BTC.

1. Klanten die een reparatie opsturen naar BTC worden met nadruk geadviseerd om dat aangetekend te doen. BTC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van een pakket dat de klant opstuurt.

2. De ter vervoer aan te bieden mobiele telefoons dienen altijd in een doos verpakt te worden, gevuld met deugdelijk vulmiddel. De doos dient vervolgens deugdelijk afgesloten te worden teneinde de kans op diefstal uit de doos zo klein mogelijk te maken. LET OP: Als de ‘verkoopverpakking’ wordt gebruikt als verpakking voor verzending, dan moet daar nog een extra neutrale doos omheen. Dit om de kans van vermissing te verkleinen.

3. Na ontvangst bij BTC zullen wij het toestel ter reparatie aanbieden bij een erkend reparatiecentrum. Het meesturen van de lader en de batterij is alleen noodzakelijk indien de storing vermoedelijk met één van deze twee onderdelen te maken heeft. Onnodig meesturen van onderdelen geschiedt geheel voor rekening en risico van de klant. LET OP: Simkaarten niet meesturen, BTC KAN HIERVOOR NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD.

Van BTC naar de klant.

1. BTC maakt voornamelijk gebruik van TNT/GLS om pakketten naar klanten te versturen.

2. Indien de buitenzijde van een pakket/transportbox bij ontvangst is beschadigd, dan wel de verzegeling/sluiting is verbroken, dan mag het pakket/transportbox niet in ontvangst worden genomen, op straffe van verval van recht op vergoeding van schade.

3. Indien de klant bij BTC gegevens opvraagt over verzending, manco of handtekening voor ontvangst, dan kan BTC die informatie alleen verschaffen, indien het verzoek om informatie niet later wordt gedaan dan 10 dagen na datum van de zending waar de gevraagde informatie betrekking op heeft.

Artikel 4 Reparatie.

1. BTC richt zich bij reparatie volledig naar de garantiebepalingen van de fabrikant van de mobiele telefoons. Hiervan wordt niet afgeweken, tenzij de klant daarover met de fabrikant overeenstemming heeft bereikt, hetgeen moet blijken uit een door deze beide partijen ondertekend schriftelijk stuk. De garantietermijn wordt per geval bepaald middels de door de fabrikant opgestelde regels. Het kan voorkomen dat het toestel administratief binnen garantie valt, maar door toedoen van schade (val- stoot- of drukschade dan wel waterschade) het toestel alsnog buiten garantie valt. De uiteindelijke garantie bepaling zal door het reparatiecentrum geschieden.

2. Bij het onder garantie aanbieden van een toestel en/of losse accessoires dient altijd een kopie aankoopbon meegestuurd te worden, indien deze ontbreekt worden de kosten van reparatie en afhandeling in rekening gebracht.

3. Alle door het reparatiecentrum af te handelen reparaties, worden in de afgesproken aantal werkdagen verwerkt, onvoorziene omstandigheden daargelaten mits deugdelijk aangemeld.

4. Mocht een reparatie niet deugdelijk zijn uitgevoerd en hierover wordt binnen een termijn van drie maanden gereclameerd, dan zal deze reparatie kosteloos worden hersteld, mits het gaat om precies dezelfde klacht en het garantiezegel van het reparatiecentrum niet is verbroken.

5. Indien er kosten zijn verbonden aan de reparatie van het toestel dan zal de klant een prijsopgave ontvangen van de kosten. Er dient binnen 10 dagen na prijsopgave gereageerd te worden. Bij gebreke van een reactie op een prijsopgave gaat het reparatiecentrum ervan uit dat de prijsopgave niet akkoord is bevonden en zal zij het toestel of de accessoire ongerepareerd retour zenden, waarbij alleen de onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Reclamatie achteraf is nimmer mogelijk.

6. Reparatie van “Dead on Arrival”-toestellen (DOA). Bij het ter reparatie aanbieden van een DOA-toestel aan het reparatiecentrum, zal door het reparatiecentrum gehandeld worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de fabrikant voor een dergelijk geval.

7. Aan het reparatiecentrum aangeboden mobiele telefoons die simlocked zijn, worden door het reparatiecentrum niet gedeblokkeerd zonder toestemming van de betreffende telecomprovider. Hiervoor dient de klant zorg te dragen. Simlocked toestellen kunnen wel worden gerepareerd. Voor de procedure betreffende simlocked toestellen verwijzen wij de klant naar de voorwaarden van de desbetreffende telecomprovider. Simlocked toestellen die op illegale wijze zijn gedeblokkeerd of niet te repareren zijn zullen door het reparatiecentrum onbehandeld retour worden gezonden, waarbij de gemaakte kosten van onderzoek en transport in rekening zullen worden gebracht.

8. Toestellen die aan het reparatiecentrum worden aangeboden zonder imeisticker, worden niet voor reparatie in behandeling genomen. Indien het imeinummer van een toestel is verwijderd, dan vervalt tevens de garantie voor dit toestel. Een toestel waarvan het imeinummer op de achterzijde van het toestel niet overeenkomt met het imeinummer dat in het toestel is geprogrammeerd, wordt eveneens door het reparatiecentrum niet ter reparatie in behandeling genomen. Ook deze toestellen zullen aan de klant worden geretourneerd, waarbij de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

9. Imeinummers van gestolen of vermiste mobiele telefoons staan opgeslagen in een database. Indien dergelijke toestellen ter reparatie aan het reparatiecentrum worden aangeboden, houdt het reparatiecentrum het recht voor deze niet in behandeling te nemen. Eventueel door het reparatiecentrum gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

10. Het reparatiecentrum behoudt zich te allen tijde het recht voor haar tarieven aan te passen.

11. Voor wijzigingen of verwijdering van persoonlijke data en/of instelling in ter reparatie aangeboden toestellen kan het reparatiecentrum nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden.

1. De bij een gerepareerd toestel gemaakte kosten zullen aan de klant in rekening gebracht worden door BTC middels een factuur.

2. Deze factuur dient binnen de afgesproken betalingstermijn voldaan te worden.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met BTC via info@btc.nl of 088 – 411 00 11.

Avatar
Afdeling Support

BTC - De toekomst verbindt ons nú

View my other posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *